O nakrywaniu głów: kontekst kulturowo-historyczny 1 Kor 11:2-16

1. Wstęp Głównym celem artykułu jest przedstawienie historyczno-kulturowego kontekstu dla Pawłowej perykopy z Pierwszego Listu do Koryntian (11:2-16). Główną intencją tego studium jest zrozumienie postulowanych w tekście zachowań w kontekście gramatyki kultury antycznej. Całość studium, dla klarowności wykładu, została podzielona na kilka części. Część wstępna […]

Przypadek Judasza (Chrześcijanin 2006)

W każdym katalogu Dwunastu przy imieniu Judasz Iskariota znajduje się adnotacja: „ten, który Go zdradził” (Mt 10,4; Łk 6,16; „wydał” Mk 3,19). Ewangeliści nie ukryli faktu zdrady, do której doszło w gronie najbliższych uczniów Jezusa, i nie zataili tego przed Kościołem i światem. Uznali wręcz, że należy pozostawić w pamięci to porażające uwikłanie […]

Święto Narodzenia Pańskiego we wczesnym Kościele (Chrześcijanin 2002)

Nie bój się Zachariaszu, twoja modlitwa został wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla Ciebie ogromna radość. Wielu też będzie cieszyć się z jego narodzin… Łk 1:13.14. Święto Narodzenia Pańskiego we wczesnym Kościele Święto – słowo, które budzi kontrowersje. […]

Zbudowani na fundamencie Apostołów (Chrześcijanin 2006)

 „Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus”, tak o Kościele napisał Paweł, apostoł narodów (Ef 2:20). Obraz budowli, której fundamenty sięgają litej skały, to motyw, który pojawia się kilkukrotnie w Nowym Testamencie i odnosi się zarówno do wiary, jak i do Kościoła ( por.: Mt 7:24-27; 16:18; […]

Męka i śmierć Chrystusa w świetle proroctw Starego Testamentu (Chrześcijański Magazyn CEL 2007)

To, że Jezus z Nazaretu został uznany przez swoich uczniów za zapowiadanego Mesjasza, ma swoje źródło w dwóch zasadniczych faktach. Pierwszym i podstawowym jest zmartwychwstanie. Sören Kierkegaard napisał, chyba słusznie, że zmartwychwstanie Jezusa to fakt, w który można jedynie uwierzyć. Fakt ten stanowi fundament chrześcijaństwa. Bez wydarzeń paschalnych (zarówno ukrzyżowania, jak […]

Świat u progu ery chrześcijańskiej

Początki Kościoła mają swoje źródło z jednej strony w nadzwyczajnej interwencji Boga, który wkroczył w historię ludzkości w Jezusie Chrystusie, z drugiej zaś w kulturze ludzkiej, w której zbawcze wydarzenia nabrały konkretnych kształtów, nazw i faktów. „Gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi…” (Gal […]