Historia wspólnoty

Historia wspólnoty

Jako Wspólnota należymy do najmłodszych gałęzi Kościoła Powszechnego. Zielonoświątkowcy na Warmii i Mazurach pojawili się w okresie międzywojennym. Po wojnie, wraz z wysiedleniem autochtonicznej ludności do Niemiec, pojawiły się pierwsze zbory polskie. Nowi mieszkańcy tych ziem pochodzili z różnych terenów II RP. Pierwsze zbory, występujące pod nazwą Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, powstały w Szczytnie, Kętrzynie, Ostródzie a później także w Elblągu i Olsztynie.

Zbór Kościoła Zielonoświątkowego we Fromborku erygowano 23 lipca 1991 r. Powstał w wyniku przekształcenia dotychczasowej filii zboru elbląskiego (od 1989). Na czele wspólnoty, jako pełniący obowiązki pastora, stanął diakon Wojciech Gajewski. U swoich początków zbór liczył dwanaście osób. Jesienią tego roku jeden z braci rozpoczął studia teologiczne w Warszawskim Seminarium Teologicznym. Po ich ukończeniu stanął na czele zboru w Kwidzynie (1994).

Ważnym wydarzeniem dla młodego kościoła był pierwszy chrzest, który odbył się 11 sierpnia 1991 r. Uroczystość ta miała miejsce w rzece Baudzie płynącej niedaleko Fromborka. Rzeka ta stała się ostatecznie stałym miejscem udzielania sakramentu chrztu fromborskim katechumenom.

Młody zbór nie posiadał własnego budynku kościelnego. Początkowo gromadził się w świetlicy miejskiego domu kultury. Od podstaw budowano też strukturę zboru. Nabożeństwo główne wyznaczono na niedzielę, godz. 10:00. W tygodniu organizowano jeszcze drugie nabożeństwo, które odbywało się w środę. Po dwóch latach (1993) nabożeństwa tygodniowe przeniesiono na czwartek (godz. 17:00).

We wrześniu 1991 odbyło się pierwsze spotkanie tymczasowej rady zborowej, którą następnie, na mocy decyzji zboru, w dn. 13 października 1991 r. przekształcono w pełnoprawną radę starszych, w skład której weszły cztery osoby.

Na początku roku 1992 swoją działalność zainaugurowała Szkółka Niedzielna. Pierwszą opiekunką i katechetką została s. Grażyna Bernaszuk (od 12 września 2001 r. diakonisa Kościoła Zielonoświątkowego). Tego samego roku zainicjowała również swoją działalność grupa muzyczna, odpowiedzialna za oprawę muzyczną niedzielnych nabożeństw.
Jesienią 1992 r. miało miejsce szczególne wydarzenie w życiu fromborskiej społeczności. Dzięki łasce Bożej, która wyraziła się w wydatnej pomocy zaprzyjaźnionych osób, udało się zakupić od władz miejskich niewielki kompleks pomieszczeń, będące częścią dawnego Kościoła Ewangelickiego we Fromborku przy ul Elbląskiej 5. Pomieszczenie to, wielkim wysiłkiem społeczności, zostało wyremontowane i dostosowane do potrzeb kultu. 8 listopada 1992 r. na uroczystym nabożeństwie, z udziałem władz kościelnych i miejskich dokonano otwarcia obiektu oraz wprowadzono w urząd pastora Wojciecha Gajewskiego (ordynowany na prezbitera 22.02.1999 r.). W 25 lecie zboru (r. 2016) gruntownie wyremontowana została dotychczasowa kaplica. Dzięki nowej przybudówce uzyskano dodatkowe pomieszczenie. Dało to również możliwość powiększenia główniej sali, poprzez wyburzenie w niej ściany działowej. W tym samym roku, w lipcu zakupiono na cele kultu religijnego większy budynek przy ulicy Elbląskiej 38. Jest on powoli przystosowywany do użytkowania.

W roku 1993 rozpoczęto organizowanie dwustopniowego katechumenatu. Początkowo opierał się on na czterech tematach fundamentalnych (nawrócenie, wiara, chrzest i chrzest w Duchu Świętym) oraz analizie trzynastu artykułów nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary. Później przyjął postać dwustopniową: kerygmat apostolski (dziewięć tematów) i nauczani na podstawie wyznań wiary kościoła antycznego. W roku 1993 zorganizowana została instytucja diakonów zborowych. Pierwsze wybory miały miejsce 26 września. Ustanowiono wówczas dwóch diakonów. Służbę rozpoczęły również dwie grupy domowe i grupa młodzieżowa. Pierwszym liderem grupy młodzieżowej został br. Arkadiusz Sobasz, który był w zborze liderem młodzieżowym i diakonem, następnie starszym (1994) i diakonem Kościoła Zielonoświątkowego (ordynacja 5 listopada 1995). Poza wymienionymi funkcjami pełnił on również opiekę nad powstałą w roku 1993 grupą domową w Braniewie, która w roku 1995 została przekształcona w filię zboru fromborskiego.
Od roku 1995 wprowadzone spotkania dla kobiet (zw. spotkaniami kobiałkowymi). Wraz z przystąpieniem do zboru prezb. Włodzimierza Kobusa (1996), długoletniego pastora zboru olsztyńskiego i kapelana więziennego, zbór fromborski został zaangażowany w misję więzienną. W pomoc na terenie zakładu karnego w Braniewie zaangażował się br. Waldemar Paćko. W kadencji 2004-08 prezb. W. Kobus pełnił funkcję kapelana służby więziennej na terenie woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.
W latach 1994-1996 zbór fromborski wraz ze zborem kwidzyńskim zorganizował trzystopniowe rekolekcje w Poroninie: 1) Góry w życiu Jezusa, 2) Góry w ekonomii zbawienia, 3) Góry w życiu Kościoła. Rekolekcje miały duży wpływ na formację duchową uczestników i zbliżyły do siebie obie społeczności. Wyrazem tego jest obecność na fromborskich majówkach kwidzyńskich zielonoświątkowców. Bliskie kontakty zawiązane zostały też ze zborem malborskim. Miało to związek z pełnieniem przez diakona Arkadiusza Sobasza funkcji pastora zboru w Malborku w latach 1998-2003. Nie przestał on usługiwać darem duszpasterstwa wiernym kościoła we Fromborku, pozostając w nim starszym zboru. W roku 2004 przyjął zaproszenie Kościoła baptystycznego i przeniósł się do Koszalina, gdzie objął stanowisko pastora. Pracę po nim na terenie Braniewa oraz funkcję lidera młodzieżowego przejął br. Przemysław Paćko, który w roku 2001 ukończył Warszawskie Seminarium Teologiczne (licencjat z teologii; absolwent ChAT 2008, obrona magisterska 2010). Przez ponad pół roku br. Przemysław przebywał na praktykach na Ukrainie następnie powrócił do zboru, gdzie pełnił funkcję katechety, lidera młodzieżowego i animatora grupy domowej, a także kontynuował studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
W latach 1992-2009 katechumeni przystępowali do sakramentu chrztu w niedziele zazwyczaj w sierpniu: 14 lipca (1992), 15 sierpnia i 11 grudnia (1993), 12 czerwca i 7 sierpnia (1994), 5 sierpnia (1995), 6 czerwca (1996), 10 października i 7 grudnia (1997), 16 sierpnia (1998), 8 i 29 sierpnia (1999), 12 i 26 sierpnia oraz 16 września (2001), 4 sierpnia (2002). Od roku 2004 chrzest udzielany jest w ostatnią niedzielę sierpnia. Wraz z rozwojem katechumenatu przyjęła się w zborze praktyka udzielania chrztu po wyznaniu wiary w Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Termin udzielania chrztu podyktowany jest warunkami atmosferycznymi, ale także możliwością swobodnego przygotowania katechumenatu w okresie letnim. Od połowy lat dziewięćdziesiątych na wszystkich nabożeństwach niedzielnych (także nabożeństwach w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia) sprawowana jest Wieczerza Pańska. Nabożeństwa główne, od 2005 r., zostały przesunięte na godz. 10:10.

Od roku 1997 zbór zaangażowany jest ekumenicznie. W swoich skromnych progach miał zaszczyt gościć duchownych różnych wyznań, m.in. baptystów, ewangelików, metodystów, a także przedstawicieli Kościoła katolickiego i prawosławnego. Dwukrotnie homilię wygłosił tu biskup ordynariusz diecezji elbląskiej, słowo Boże głosili wielokrotnie także zaprzyjaźnieni pastorzy i księża. Działalność ekumeniczna, w którą zaangażowany jest pastor zboru, funkcjonuje w oparciu o Forum Inicjatyw Ekumenicznych, lokalną formację ekumeniczną. Forum stało się przestrzenią organizowania konferencji poświęconych zagadnieniom biblijnym i zagrożeniom, jakie niesie za sobą popkultura z charakterystyczną dla siebie antychrześcijańską ideologią. Wyrazem wydawania wspólnego świadectwa wiary były organizowane kilkukrotnie festiwale muzyki sakralnej SacroSong, m.in. w elbląskich kościołach oraz na zamku w Malborku.

W roku 1999 przeprowadzono na terenie miasta udostępnienia filmu Jezus (począwszy od 27 marca). Na terenie miejscowego kina odbył się spektakl pt. Bramy Nieba i Płomienie Piekła (23 maja 2003 r.). W latach 2004-05 zbór, przy wsparciu młodzieży z misji Generacja T, zorganizował letnie kampanie ewangelizacyjne. W rozstawionym na plaży nad Zalewem Wiślanym namiocie organizowano wieczorne koncerty muzyki gospel, projekcję filmów i nabożeństwa, a także rozgrywki sportowe i zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Pozostawiły one niezatarty ślad Bożego działania. W podobnym duchu organizowano również inne imprezy i koncerty, w tym plenerowe (2007-08) i kameralne koncerty Tomka Żółtko (2009) oraz występ Jurka Dajuka z zespołem (2008).
Od jesieni 2009 rozpoczęła działalność grupa wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, którą prowadzi s. diak. Grażyna Bernaszuk, specjalista terapii uzależnień, absolwentka WST (2005) i ChAT (magisterium 2010). Grupa działa przy zborze w każdą środę o 19:00. W roku 2012 po raz pierwszy przeprowadzono kurs Alfa. Osobą odpowiedzialną została s. Renata Saciłowska. Jedną z większych inicjatyw zboru jest powstanie i działalność OFAB-u (Otwartej Fromborskiej Akademii Biblijnej) na początku 2015 roku. Akademia prowadzona jest przez pastora zboru, prof. Wojciech Gajewskiego i działa już szósty semestr. Co miesiąc na wykłady przyjeżdża około 40-50 osób, także spoza lokalnej społeczności.

Obecnie (2017) rada zboru składa się z czterech starszych i dwóch diakonów. Zbór liczy ok. 80 osób po chrzcie, którzy wraz z dziećmi i sympatykami tworzą wspólnotę ponad 100 osób.