Kerygmat

Kerygmat

CO MAM CZYNIĆ, ABYM BYŁ ZBAWIONY? (Dz 16:30)

Będący w drodze czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je [zanurzając] w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Nauczając ich strzec wszystkich rzeczy jakie przekazałem wam. A oto ja z wami jestem [przez] wszystkie dni, aż do końca czasów
Mt 28:19-20 (tł. własne)

WSTĘP

W Wielkim Nakazie odnajdujemy drogę chrześcijanina opisaną w trzech etapach: kerygmat, sakramentnauczanie.

Kerygmat – pierwsze i podstawowe poselstwo ewangelii, proklamacja Jezusa jako Chrystusa, Zbawiciela i Pana. Celem kerygmatu jest formacja, w wyniku której słuchacz dobrej nowiny staje się uczniem Chrystusa.
Sakrament – wprowadza ucznia w tajemnicę Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W ten sposób słuchający nie jest już tylko uczniem, ale staje się uczestnikiem zbawczych wydarzeń.
Nauczanie– celem nie jest nauczanie samo w sobie, ale wykształcenie u wiernych odpowiednich zdolności, aby byli w stanie zachowywać i strzec całości przekazanej przez Jezusa ewangelii (depozytu wiary i moralności). Jezus Chrystus pozostaje obecny w swoim Kościele i stanowi gwarancję powodzenia prowadzonej przez uczniów misji. Kościół misję tę realizuje od dwóch tysięcy lat i będzie ją spełniał aż do ostatniego dnia czasów.

POCZĄTKI DROGI ZA CHRYSTUSEM

Tylko Chrystus może zaspokoić ludzkie pragnienie szczęścia i wolności. Kościół od początku proklamuje tę prawdę, a proklamacja ta przyjmuje postać kerygmatu (gr. kérygma głoszenie, ogłaszanie). Kerygmat nie jest moralizowaniem ani katechizowaniem, nie jest również wykładem teologicznym czy religijną debatą. Celem kerygmatu jest przedstawienie i ukazanie Jezusa Chrystusa jako Bożej odpowiedzi dla człowieka potrzebującego wyzwolenia z niewoli i nieszczęścia, ze stanu śmierci, w jaki popadł przez grzech.

Aby ożyć człowiek nie potrzebuje doktryny, pobożnych praktyk, ludzkich nakazów czy religijnych zakazów. Jest mu potrzebne tylko jedno – spotkania z żywym i ożywiającym Bogiem. Kerygmat to Boży sposób na spotkanie z Chrystusem. Paweł Apostoł napisał: upodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa (kerýgmatos) zbawić wierzących (1 Kor 1:21). W zwiastowanym słowie Bóg wychodzi naprzeciw konkretnego człowieka, aby zbudzić go z martwych i przywrócić do życia. Ożywiony mocą Ducha człowiek żyjący dotychczas po swojemu, z dala od Boga, przyjmuje Dobrą Nowinę, doświadcza nowych narodzin i wkracza na drogę Jezusa Chrystusa.

W otaczającej nas rzeczywistości fizycznej i biologicznej istnieją określone zasady i prawa. Podobnie jest w rzeczywistości duchowej. Poniżej przedstawiamy dwa typy kerygmatu. Pierwszy jest rozpowszechniony przez Campus Crusade for Christ (w Polsce Ruch Nowego Życia), a posługują się nim zarówno środowiska ewangeliczne, jak i katolickie, m.in. związane z Ruchem Światło-Życie (Oaza). Drugi, opracowany i używany przez naszą Wspólnotę, przedstawia osiem głównych tematów, które są pierwszymi stopniami na drodze za Chrystusem.

Kerygmat

CZTERY PRAWA DUCHOWEGO ŻYCIA

Prawo I
BÓG CIĘ KOCHA I MA DLA CIEBIE WSPANIAŁY PLAN

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny
J 3:16

Prawo II
CZŁOWIEK ZGRZESZYŁ I ZOSTAŁ ODDZIELONY OD BOGA

gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej; zapłatą za grzech jest śmierć
Rz 3:23; 6:23

Prawo III
JEZUS CHRYSTUS JEST JEDYNYM BOŻYM ROZWIĄZANIEM PROBLEMU GRZECHU
I WINY CZŁOWIEKA. PRZEZ NIEGO CZŁOWIEK MOŻE POZNAĆ MIŁOŚĆ BOŻĄ I PLAN BOGA DLA SWOJEGO ŻYCIA

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł
Rz 5:8

Prawo IV
CZŁOWIEK MUSI PRZYJĄĆ PRZEZ WIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SWOJEGO PANA
I ZBAWICIELA. DOKONUJE SIĘ TO POPRZEZ OSOBISTE NAWRÓCENIE. DZIĘKI TEMU MOŻE POZNAĆ I DOŚWIADCZYĆ MIŁOŚĆ BOŻĄ I JEGO PLAN DLA SWOJEGO ŻYCIA

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego
J 1:12

Kerygmat

W UJĘCIU PERSONALISTYCZNYM

Prawo I
BÓG JEST MIŁOŚCIĄ, STWORZYŁ MNIE W OKREŚLONYM CELU I MA DLA MOJEGO ŻYCIA PLAN.

I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre
Rz 1:31
Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy Dziełem rąk Twoich
Iz 64:7

Prawo II
STWORZONY NA OBRAZ I PODOBIEŃSTWO BOGA, DOPUŚCIŁEM SIĘ GRZECHU.

Dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz
Rz 2:16-17
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć
Rz 6:23

Prawo III
BĘDĄC GRZESZNYM, ODDALAM SIĘ OD BOGA, NISZCZĘ JEGO MIŁOŚĆ I NIE MOGĘ O WŁASNYCH SIŁACH NAPRAWIĆ TEJ SYTUACJI.

Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście!
Iz 31:6
Mój lud popełnił dwojakie zło: Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą
Jr 2:13
Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań
Dn 9:5

Prawo IV
JEZUS CHRYSTUS UMIERAJĄC NA KRZYŻU ODKUPIŁ MNIE Z NIEWOLI GRZECHU.

Darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym
Rz 6:23
On [Jezus Chrystus] również miał w nich udział [we krwi i w ciele], aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli
Hbr 2:14-15

Prawo V
PRZYJMUJĄC DAR JEZUSA, ZOSTAŁEM WEZWANY, ABY UWIERZYĆ W JEGO MESJAŃSKIE POSŁANNICTWO
I NAWRÓCIĆ SIĘ, PROKLAMUJĄC GO SWOIM PANEM I ZBAWICIELEM ORAZ PRZYJMUJĄC DO SWOJEGO ŻYCIA.

Ojcze, [...] to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa
J 17:1-3
Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawieniem. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia
Rz 10:9-10
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. (...) Musicie się na nowo narodzić
J 3:57

Prawo VI
WSTĘPUJĄC W ŚLADY CHRYSTUSA UMIERAM DLA ŚWIATA I WKRACZAM W WODY JORDANU – CHRZEST.

Ojcze, [...] to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa
Dz 2:36-37
A czemu teraz, zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia jego
Dz 22:16

Prawo VII
PRZYJĘCIE DARU DUCHA ŚWIĘTEGO OŻYWIA MNIE I UZDALNIA DO PEŁNI ŻYCIA W BOŻEJ MIŁOŚCI ORAZ GŁOSZENIA JEJ INNYM.

Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki
J 14:16
...otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła
Dz 2:37-38
weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami
Dz 1:8

Prawo VIII
WSPÓLNOTA KOŚCIOŁA JEST POMOCĄ DANĄ MI PRZEZ BOGA W PIELGRZYMCE DO DOMU OJCA.

Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz.
I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach
Dz 2:41-42
Bóg ustanowił w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami
1 Kor 12:28