Początki trójstopniowej hierarchii

Kościół od początku charakteryzował się dużą ilością służb, które tworzyły jego strukturę. Część z tych służb miało charakter misyjny. Zalążki ustroju lokalnych wspólnot odnajdujemy w metropolii jerozolimskiej. Początki trójstopniowej hierarchii Każdy, kto choć pobieżnie zajmuje się ustrojem wczesnego Kościoła, bez większych trudności zauważa ewolucję […]

Od wędrownych misjonarzy do lokalnej wspólnoty

Jezus Chrystus nie zakładał zborów. Z grona swoich uczniów powołał natomiast Dwunastu, których obdarzył szczególnymi charyzmatami, aby mogli skutecznie głosić ewangelię. Pod koniec pierwszego pokolenia chrześcijan istniała liczna grupa wędrownych apostołów. Wśród nich byli prorocy i nauczyciele. Posiadali wysoki prestiż w lokalnych wspólnotach. Jednak oprócz nich […]

Pierwociny herezji

Kiedy w chrześcijaństwie pojawiły się pierwsze błędy i jakie były początki herezji? Według słownikowej definicji “herezja” (gr. hairesis – wybór, stronnictwo) to pogląd odbiegający od przyjętej w danej religii nauki. Próba odpowiedzi na pytanie o początek herezji jest kolejnym krokiem na drodze poznawania najwcześniejszych dziejów Kościoła. Uczynimy to w oparciu […]

Przywództwo apostołów

Przywództwo apostołów Zasadniczy wpływ na kształt hierarchii wczesnokościelnej miało judeochrześcijańskie środowisko związane z gminą jerozolimską. Tam powstało grono Dwunastu (gr. Dodeka), pojawiła się instytucja Siedmiu oraz grupa prezbiterów i braci Pańskich, skupionych wokół Jakuba. Każda próba odtworzenia organizacji wczesnego Kościoła napotyka na trudności związane z niejasnością […]

Czas kryzysu

Od końca lat pięćdziesiątych nad młodym Kościołem zaczęły gromadzić się chmury. Prawdziwa burza rozpętała się w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych. W Jerozolimie i Rzymie doszło do gwałtownych prześladowań. Ich ofiarami padli przywódcy Kościoła. Lata sześćdziesiąte I wieku –  czas wielkiego kryzysu Trzydzieści lat po swoich narodzinach Kościołowi przyszło zdać […]

U schyłku wieku pierwszego: Jan

Pod koniec pierwszego wieku powstały ostatnie dzieła Nowego Testamentu. W tym procesie szczególną rolę odegrało środowisko uczniów skupionych wokół Jana, syna Zebedeusza, nazwanego przez Pawła trzecim „filarem Kościoła” (Gal 2:9). Trudno wyobrazić sobie chrześcijaństwo bez pism pochodzących z tego otoczenia, szczególnie bez Ewangelii i Apokalipsy. U schyłku wieku […]

Jan Wesley i wielkie przebudzenie

“Wieczorem tego dnia udałem się wbrew własnym chęciom, na małe zebranie przy ulicy Aldersgate, gdzie odczytywano przedmowę Lutra do Listu do Rzymian. Było to około godziny dziewiątej. Słuchając opisu zmiany, jaką Bóg może wywołać w człowieku, który głęboko wierzy w Jezusa Chrystusa, uczułem dziwne rozgrzanie serca. Uczułem, […]

Chrześcijanin a presja współczesności

“Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, lecz abyś ich ustrzegł od złego”. J 17,15 (przekład ekumeniczny) “Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić”. 1 Kor 6,12 (przekład ekumeniczny) “Dwie miłości uczyniły dwa państwa: miłość własna, posunięta aż do pogardy Boga, […]

Matka mojego Pana

Matka mojego Pana Refleksja nad Miriam na podstawie wstępu do Ewangelii według Łukasza Tytuł rozważania został zaczerpnięty z radosnego okrzyku Elżbiety, żony kapłana Zachariasza, gdy w progu ich domu stanęła Maria-Miriam, brzemienna Dziewica. Łk 1:39-45 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. […]

Droga Kościoła do samodzielności

Lata sześćdziesiąte były czasem kryzysu. Śmierć ponieśli główni przywódcy Kościoła, Jerozolima weszła w otwarty konflikt z Rzymem, ten zaś zauważył chrześcijaństwo i odróżnił je od judaizmu. Ostatnie trzy dekady I wieku spowijają Kościół szczelną mgłą tajemnicy. Gdy za sprawą źródeł mgła opada, w chrześcijaństwie dostrzegamy nowe zjawiska. Okażą się […]